• KNN MEDIA

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CÁC STARTUPS


David Cummings đã có lời khuyên giá trị dành cho các công ty khởi nghiệp như sau: “Văn hóa doanh nghiệp là lợi thế cạnh tranh duy nhất, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của công ty. Phát triển văn hóa doanh nghiệp mạnh trước tiên, và hãy luôn như vậy!” (Corporate culture is the only sustainable competitive advantage that is completely within the control of the entrepreneur. Develop a strong corporate culture first and foremost).


Thông thường, việc xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, mục đích và xác định các giá trị cốt lõi để thực sứ mệnh tầm nhìn, mục đích thông qua các chiến lược và kế hoạch cụ thể là cách khởi động cơ bản cho một công ty startup.

Giá trị cốt lõi chính là nền tảng văn hóa định hướng cho toàn bộ các hoạt động của công ty. Việc chọn lựa các giá trị cốt lõi hiệu quả cho một startup cần dựa vào đặc tính ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh hay dịch vụ cụ thể của startup đó.


Những gíá trị cốt lõi mang lại thành công cho một doanh nghiệp trong quá khứ có thể sẽ không còn phát huy giá trị trong tương lai. Và các giá trị cốt lõi tạo nên thành công của doanh nghiệp này chưa hẳn có thể mang lại thành công cho doanh nghiệp khác.


Các startupers cần lưu ý tìm hiểu và chọn lựa thật kỹ các giá trị cốt lõi phù hợp nhất cho riêng công ty mình. Có thể bắt đầu xây dựng nền tảng văn hóa cho các doanh nghiệp startup bằng việc xây dựng và ban hành Sổ tay văn hóa doanh nghiệp.

KNN

82 views0 comments

Recent Posts

See All