• KNN MEDIA

NỀN TẢNG HÌNH THÀNH GIÁ TRỊ CỐT LÕI TRONG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP


Các giá trị cốt lõi của một công ty đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nền tảng văn hóa của bất kỳ doanh nghiệp nào. Giá trị cốt lõi của một công ty không chỉ là trọng tâm của văn hóa doanh nghiệp mà còn là kim chỉ nam cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.


Ngoài các giá trị cốt lõi mang yếu tố định hướng và dẫn dắt mọi hoạt động, ứng xử của doanh nghiệp, còn có vô số các giá trị không cốt lõi khác đóng vai trò bổ sung và hỗ trợ. Tuy nhiên trong một công ty, chỉ cần nhớ và tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của giá trị cốt lõi, cũng đủ giúp công ty xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp và mang lại hiệu quả theo tầm nhìn và mục tiêu do tập thể ban lãnh đa công ty đề ra.


Dưới đây là những giá trị cốt lõi đặc sắc do Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình chọn lựa và áp dụng, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, uy tín và đẳng cấp hang đầu của công ty trong ngành xây dựng Việt Nam và tự tin bước ra thế giới trong những năm gần đây.


7 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

· ỨNG XỬ VĂN MINH

· HÀNH XỬ CHÍNH TRỰC

· THỰC THI CAM KẾT

· TUÂN THỦ KỶ LUẬT

· TÍCH HỢP TINH HOA

· TÍCH CỰC SÁNG TẠO

· CHỦ ĐỘNG HỢP TÁC

1 ỨNG XỬ VĂN MINH THEO 7T

TẬN TỤY, TRUNG THÀNH đối với công ty TẬN TÌNH, CHU ĐÁO đối với khách hàng TỰ TRỌNG, CẦU TIẾN đối với bản thân THẤU HIỂU, GƯƠNG MẪU đối với cấp dưới TƯƠNG TRỢ, CỘNG TÁC đối với đồng nghiệp TÔN KÍNH, PHỤC TÙNG đối với cấp trên TRUNG THỰC, KHIÊM TỐN đối với mọi người


2 HÀNH XỬ CHÍNH TRỰC THEO 7 CÔNG

CÔNG TÂM trong phân xử CÔNG CHÍNH trong thu nhập CÔNG BẰNG trong đối đãi CÔNG MINH trong thưởng phạt CÔNG PHÁP trong hành động CÔNG LÝ trong tư duy CÔNG KHAI trong tài chính


3 THỰC THI CAM KẾT THEO 7 ĐÚNG

ĐÚNG chất lượng ĐÚNG thời gian ĐÚNG khối lượng ĐÚNG giá trị ĐÚNG tiêu chuẩn ĐÚNG xuất xứ ĐÚNG biện pháp


4 TUÂN THỦ KỶ LUẬT THEO 7 KHÔNG

KHÔNG vi phạm pháp luật KHÔNG vi phạm điều lệ KHÔNG vi phạm thỏa ước KHÔNG vi phạm nội quy KHÔNG vi phạm quy chế KHÔNG vi phạm quy trình KHÔNG vi phạm thuần phong mỹ tục


5 Tích hợp tinh hoa (6 + 1)

Khởi nghiệp ISRAEL Quản trị MỸ Công nghệ ĐỨC Kỹ năng SINGAPORE Chất lượng NHẬT Tốc độ HÀN QUỐC (+) Ý chí VIỆT NAM


6 TÍCH CỰC SÁNG TẠO THEO 7 LĨNH VỰC

Kỹ thuật Công nghệ Quản trị Kinh doanh Văn hóa Giáo dục Nghệ thuật


7 CHỦ ĐỘNG HỢP TÁC THEO 7 YÊU CẦU

Khiêm nhường Kiên nhẫn Cởi mở Chân thành Hài hòa Thiện chí Thủy chung


(Nguồn: Tuyên ngôn giá trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây Dựng Hòa Bình)

76 views0 comments

Recent Posts

See All