Bất kỳ một công ty nào dù lớn hay nhỏ 

cũng có thể xây dựng được

văn hóa doanh nghiệp đẳng cấp cao

bằng các giải pháp hiệu quả mà không phải đầu tư tốn kém.

We have the know-how you need.

in-house training programme

1. Thuyết trình chuyên sâu về VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Một buổi 

4 tiếng 

Hiểu rõ các giá trị, mục đích của VHDN và các mô hình văn hóa doanh nghiệp đang được triển khai tại các công ty thành công nhất trên thế giới. Giới thiệu một số hoạt động và định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp đẳng cấp cho công ty.

2. Thuyết trình và phân tích chuyên sâu về

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Một ngày 

8 tiếng 

Hiểu rõ về các giá trị, mục đích của VHDN và các mô hình văn hóa doanh nghiệp của

các công ty thành công nhất trên thế giới. Phân tích sự khác biệt văn hóa doanh

nghiệp của các công ty hàng đầu trên thế giới và các công ty tại Việt Nam. Chọn lựa và

 ứng dụng những phương pháp,  hoạt động phát triển văn hóa đẳng cấp cho công ty.

3. Khảo sát, đánh giá và xây dựng toàn bộ chương trình hoạt động 

VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

30 ngày 

8 buổi 

Thuyết trình chuyên sâu về văn hóa doanh nghiệp, khảo sát, đánh giá và
xây dựng toàn bộ chương trình hoạt động nâng cấp và phát triển văn hóa doanh nghiệp đẳng cấp trong ngắn hạn và dài hạn 

4. Gói 1 + Một video clip truyền thông VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 

30 ngày 

Một buổi thuyết trình chuyên sâu về văn hóa doanh nghiệp cho toàn thể
ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty. Hoàn thành một video clip truyền thông văn hóa doanh nghiệp

5. Gói 2 + Một video clip truyền thông VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 

30 ngày 

Một ngày thuyết trình và phân tích chuyên sâu về văn hóa doanh nghiệp
cho toàn thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên công ty. Hoàn thành một video clip truyền thông văn hóa doanh nghiệp

6. Gói 3 + Một video clip truyền thông VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 

45 ngày 

12 buổi 

Thuyết trình chuyên sâu về văn hóa doanh nghiệp, khảo sát, đánh giá và
 xây dựng toàn bộ chương trình hoạt động nâng cấp và phát triển văn hóa doanh nghiệp đẳng cấp trong ngắn hạn và dài hạn.  Hoàn thành video clip truyền thông văn hóa doanh nghiệp

7. Sáng tác ca khúc truyền thông VĂN HOÁ DOANH ​NGHIỆP 

30 ngày 

Sáng tác nội dung ca khúc, phổ nhạc và thu âm bài hát truyền bá tinh thần
và văn hóa doanh nghiệp cho công ty

8. Tổ sức sự kiện, hoạt động truyền thông, đào tạo, tập huấn... 

VĂN HOÁ DOANH ​NGHIỆP 

Tuỳ hoạt động 

Tổ chức các hoạt động, sự kiện và các nội dung ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp khác theo yêu cầu cụ thể của công ty.